Skip to main content

Nykøbing Mors Kirke

Kirken ligger i byens midte hævet 1,5 meter over gadeniveau og er bygget 1891 i nygotisk stil på den samme plads, hvor den tidligere Sct. Clemens Kirke lå. Den gamle kirke var en sengotisk langhuskirke, der blevet nedrevet i 1889, efter at man havde konstateret, den på grund af brøstfældighed ikke længere kunne anvendes som kirke.

Den nuværende kirke er tegnet af arkitektfirmaet Momme og Olesen, Aalborg. Den er 44 meter lang og 12,5 meter bred. Skibet er dækket af en 11,6 meter høj tøndehvælving, der er beklædt med træ. Koret, der er hævet lidt i forhold til skibet, har halvkuppelhvælving.

Med sine 43,3 meter hæver det kobber- tækkede spir sig til et dominerende og alli- gevel yndefuldt vartegn, der kan ses viden om.

Døbefonten

Den granitdøbefont som er i Nykøbing Kirke i dag, blev oprindeligt lavet til den gamle middelalderkirke. Døbefonten har imidlertid ikke været i kirken gennem alle årene. I forbindelse med en kirkerestaurering i 1856 fik man lavet en flot egetræsdøbefont, som man mente ville passe bedre til kirkens gamle, smukke prædikestol.

Kirkens altersølv

Kirkens kalk stammer fra ca. 1700. På bægeret er indgraveret et våbenmærke holdt af to løver samt bogstaverne PVKB og FELB for Poul von Klingenberg og hustru Fru Edel Lisbeth Bjelke.

Poul von Klingenberg ejede Højriis 1685 – 1723. Han stiftede Klingenbergs hospital i Toftegade, Nykøbing Mors i 1708. På modsatte side står der ”Nyekjøbing paa Morsøe”. Denne indskrift stammer fra 1850.

Prædikestolen

Prædikestolen er en renæssance-prædikestol fra 1605. I stil adskiller den sig ikke fra mange andre prædikestole på egnen. Den er overordentligt smukt udført. I forbindelse med opstillingen i den nuværende kirke blev den gamle kirkes prædikestol afrenset for tidligere tiders bemaling. Lydhimlen er fra 1890.

Koret

Under et besøg i Nykøbing Mors Kirke i 1852 gav Grevinde Danner, kong Frederik den 7.’s gemalinde, tilsagn om at give en altertavle til kirken. Den kom i 1856. Motivet er Kristus, der velsigner de små børn. Da den nuværende kirke blev taget i brug, blev alterbilledet anbragt i den østre korsarm, hvor det stadig hænger.

Tøndehvælv

Tøndehvælvet er dekoreret efter udkast af dekorations– og glasmaler Christen Nielsen-Overgaard, København, mens professor ved kunstakademiet August Jerndorff, der har malet altertavlen, også har stået for udsmykningen af hele koret.

Skibet

I venstre sideskib er ophængt et skib, en orlogsfregat, der bærer årstallet 1803. Det blev givet til kirken af købmand Thomas Jepsen, en af bygmestrene af Nykøbing Havn i 1788.

”Den gode hyrde”

I våbenhuset over døren er der et maleri af J. TH. Skovgaard fra 1964 med motivet ”Den gode hyrde”.

Præstetavler

I dåbsværelset hænger fire præstetavler med rækken af præster ansat i Nykøbing Kirke.

Orgelet

Den først kendte omtale af et orgel i Sct. Clemens Kirke daterer sig til 1638. I 1642 blev der installeret nyt orgel, leveret af orgelbygger Peter Karstensen i Viborg. Det næste nye orgel til kirken blev bygget af Amdi Worm i Engom ved Vejle i 1785 – 1786. I 1851 blev orgelet istandsat af orgelbygger Peter Demant. Det holdt til omkring 1870, hvor det blev vedtaget at anskaffe et nyt orgel, der blev indviet 19. juli 1874.

Lysekronerne

I Nykøbing Mors, hvor velhavende borgere i tidens løb har betænkt kirken, er der bevaret to renæssancekroner fra 1600-tallet, som nu hænger i sideskibene. Mod vest en krone med otte arme og mod øst en krone med tolv arme i to kranse.

I våbenhuset hænger en baroklysekrone fra 1679 med fjor- ten arme i to kranse og i dåbsværelset ved siden af forhal- len en imponerende empirekrone fra 1807 med seksten arme i to kranse. Kirkens øvrige lysekroner er givet til kirken i 1952.

Maleriet

Professor ved kunstakademiet i København August Jerndorff, har malet alterbilledet, som viser Kristus, siddende midt i en skare af syge, bedrøvede og i hvert fald hverdagsmennesker.

Vel nok et brud på gængs tradition, at det ikke er bibelske personer eller personer på Jesu tid, der optræder på billedet. Her er det personer fra byen og nærmeste omegn, der i hverdagstøj sidder eller står omkring Jesus som konge, klædt i purpurkåbe og med guldglorie.

Gamle kirkebænke

8 gamle kirkebænke fra den tidligere kirke er bevaret. Bænkenes gavle er forsynet med bomærker. Man komponerede sit personlige bomærke, og tydningen af disse kan volde besvær, fordi bogstaverne ofte er forvanskede, spejlvendte eller kun delvis aftegnede. Ovenover bomærkerne sidder smukt udskårne figurer, eksempelvis påfuglehaler, der er et kirkeligt symbol på opstandelsen.

Munkestolen

I den østre korsarm står en gammel munkestol fra Dueholm kloster. Den stammer fra år 1500 og er restaureret 1890 af billedhugger Fjeldskov. Den var på det tidspunkt i en sørgelig forfatning med både under– og overparti afsavet.

Inskriptionen på stolen lyder oversat: Aar 1500 efter Kristi fødsel påbegyndtes dette Kor til den Helligaands Ære. Bortjag Satans bedragerier. Begyndelsen og Enden. Gud og Menneske. Stolen har stået i den tidligere Sct. Clemens Kirke.

Krucifiks og Kristusstol

Kunstneren Niels Helledie udstillede i Nykøbing ved kirkefestivalen i 2001. Hans værker optog mange og det førte til, at et stort ønske om et krucifiks i kirken, kunne opfyldes. Niels Helledie bruger et billede af Livstræet på sine værker, symboliserende opstandelseshåbet.

Kristusstolen, ”Ecce homo” som Niels Helledie kalder den, er meget speciel. Man må sidde på den, og det har givet anledning til mange ord om at støtte sig til Kristus. Niels Helledie, der boede i Gl. Skagen, er født i 1927. Han døde i 2022, 94 år gammel.

Kirkeklokkerne

En trist skæbne har fulgt klokkerne i Sct. Clemens Kirke. Grunden er de mange ildebrande, der hjemsøgte byen og dens kirke. Første gang, der tales om kirkeklokkerne, er i året 1573. At der har været klokker før den tid er givet, men flere er gået tabt ved byens første store brand i 1560.

Kong Frederik den 2. havde bragt i erfaring, at der ved Dueholm Kloster fandtes 3 klokker, som kun sjældent blev brugt. Lensmanden på Dueholm, Fr. Abel Skeel, fik derfor besked om at udlevere den største af disse klokker til indvånerne i Nykøbing Mors, som savnede en klokke til deres kirke, dateret Skanderborg Slot 4/2 1573.